Gizlilik

 1. Genel hükümler

Bu kişisel veri işleme politikası, “Kişisel Veriler Kanunu” (bundan sonra Kişisel Veriler Kanunu olarak anılacaktır) gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış olup, kişisel verilerin işlenme prosedürünü ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri belirlemektedir. Teklif tarafından alınan kişisel verilerin (bundan böyle İşletmeci olarak anılacaktır).

1.1. Operatör, faaliyetlerinin uygulanması için en önemli amacı ve koşulu olarak, bir kişinin ve bir vatandaşın kişisel verilerini işlerken, mahremiyet, kişisel ve aile sırları haklarının korunması da dahil olmak üzere hak ve özgürlüklerinin gözetilmesini belirler.

1.2. Bu Operatörün kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikası (bundan sonra Politika olarak anılacaktır), Operatörün web sitesi ziyaretçileri hakkında alabileceği tüm bilgiler için geçerlidir.

 1. Politikada kullanılan temel kavramlar

2.1. Kişisel verilerin otomatik işlenmesi – kişisel verilerin bilgisayar teknolojisi kullanılarak işlenmesi.

2.2. Kişisel verilerin engellenmesi, kişisel verilerin işlenmesinin geçici olarak askıya alınmasıdır (kişisel verilerin açıklığa kavuşturulması için işleme gerekmediği sürece).

2.3. Web sitesi – bir ağ adresinde İnternet’te bulunmalarını sağlayan bir dizi grafik ve bilgi materyali ile bilgisayar programları ve veritabanları.

2.4. Kişisel veri bilgi sistemi – veritabanlarında bulunan bir dizi kişisel veri ve bunların işlenmesini sağlayan bilgi teknolojileri ve teknik araçlar.

2.5. Kişisel verilerin duyarsızlaştırılması – bunun sonucunda, ek bilgiler kullanılmadan, kişisel verilerin belirli bir Kullanıcı veya başka bir kişisel veri konusu tarafından sahipliğini belirlemenin imkansız olduğu eylemler.

2.6. Kişisel verilerin işlenmesi – toplama, kaydetme, sistemleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme), çıkarma dahil olmak üzere kişisel verilerle otomasyon araçları kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem) , kullanma, aktarma (dağıtım, sağlama, erişim), duyarsızlaştırma, engelleme, silme, kişisel verilerin imhası.

2.7. Operatör – kişisel verilerin işlenmesini organize eden ve (veya) gerçekleştiren ve ayrıca kişisel verilerin işlenme amaçlarını, kişisel verilerin bileşimini belirleyen diğer kişilerle bağımsız veya ortaklaşa bir devlet organı, belediye organı, tüzel kişi veya birey. kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemler (işlemler).

2.8. Kişisel veriler – belirli veya kimliği belirlenebilir bir Web Sitesi Kullanıcısıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili her türlü bilgi.

2.9. Kişisel verilerin konusu tarafından dağıtım için yetkilendirilen kişisel veriler – kişisel veriler, kişisel verilerin konusu tarafından dağıtılmak üzere kişisel verilerin işlenmesine izin vererek kişisel verilerin konusu tarafından sağlanan sınırsız sayıda kişiye erişim Kişisel Veriler Kanununun öngördüğü şekilde (bundan sonra – dağıtımına izin verilen kişisel veriler).

2.10. Kullanıcı – web sitesini ziyaret eden herhangi bir ziyaretçi.

2.11. Kişisel verilerin sağlanması – kişisel verilerin belirli bir kişiye veya belirli bir kişi çevresine ifşa edilmesini amaçlayan eylemler.

2.12. Kişisel verilerin yayılması – kişisel verilerin belirsiz bir çevre grubuna ifşa edilmesini (kişisel verilerin aktarılması) veya kişisel verilerin medyada ifşa edilmesi, bilgi ve telekomünikasyon ağları veya başka bir şekilde kişisel verilere erişim sağlama.

2.13. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı, kişisel verilerin yabancı bir devletin topraklarına yabancı bir devletin yetkili makamına, yabancı bir kişiye veya yabancı bir tüzel kişiye aktarılmasıdır.

2.14. Kişisel verilerin imhası – kişisel verilerin bilgi sistemindeki kişisel verilerin içeriğinin daha fazla restorasyonunun imkansızlığı ile kişisel verilerin geri dönüşü olmayan bir şekilde imha edilmesinin bir sonucu olarak herhangi bir eylem ve (veya) kişisel verilerin maddi taşıyıcıları imha edilir.

 1. İşletmecinin temel hak ve yükümlülükleri

3.1. Operatör aşağıdaki haklara sahiptir:

– kişisel verilerin konusundan kişisel verileri içeren güvenilir bilgi ve/veya belgeler almak;

– Kişisel verilerin konusunun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını geri çekmesi durumunda, İşletici, Kanunda belirtilen gerekçelerin bulunması halinde, kişisel veri sahibinin rızası olmaksızın kişisel verileri işlemeye devam etme hakkına sahiptir. Kişisel Veriler;

– Kişisel Veriler Kanunu tarafından aksi belirtilmedikçe, Kişisel Veriler Kanunu ve buna uygun olarak kabul edilen düzenleyici yasal düzenlemeler tarafından öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için gerekli ve yeterli önlemlerin bileşimini ve listesini bağımsız olarak belirlemek veya diğer federal yasalar.

3.2. Operatör şunları yapmalıdır:

– kişisel verilerin konusuna, talebi üzerine, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgileri sağlamak;

– kişisel verilerin işlenmesini geçerli yasanın öngördüğü şekilde organize edin;

– Kişisel veri sahiplerinden ve yasal temsilcilerinden gelen talep ve taleplere Kişisel Veriler Kanununun gerekliliklerine uygun olarak yanıt vermek;

– kişisel verilerin konularının haklarının korunması için yetkili kuruluşa, bu kuruluşun talebi üzerine, böyle bir talebin alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde gerekli bilgileri rapor edin;

– kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak bu Politikayı yayınlamak veya başka bir şekilde kısıtlamasız erişim sağlamak;

– kişisel verileri yetkisiz veya yanlışlıkla bunlara erişimden, kişisel verilerin imha edilmesinden, değiştirilmesinden, engellenmesinden, kopyalanmasından, sağlanmasından, dağıtılmasından ve kişisel verilerle ilgili diğer yasa dışı eylemlerden korumak için yasal, organizasyonel ve teknik önlemler almak ;

– kişisel verilerin aktarımını (dağıtımını, sağlanmasını, erişimini) durdurmak, kişisel verilerin işlenmesini durdurmak ve Kişisel Veriler Kanununun öngördüğü şekilde ve durumlarda imha etmek;

– Kişisel Veriler Kanununun öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.

 1. Kişisel veri konularının temel hak ve yükümlülükleri

4.1. Kişisel verilerin konuları şu haklara sahiptir:

– federal yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi almak. Bilgiler, Kişisel verilerin konusuna İşletmeci tarafından erişilebilir bir biçimde sağlanır ve bu tür kişisel verilerin ifşa edilmesi için yasal gerekçeler olmadıkça, diğer kişisel veri konularına ilişkin kişisel verileri içermemelidir. Bilgilerin listesi ve bunların elde edilme usulü Kişisel Veriler Kanunu ile belirlenir;

– operatörün kişisel verilerini açıklığa kavuşturmasını, kişisel verilerin eksik, güncelliğini yitirmiş, yanlış, yasa dışı olarak elde edilmiş veya belirtilen işleme amacı için gerekli olmadığı durumlarda bunları engellemesini veya imha etmesini ve ayrıca haklarını korumak için yasal önlemler almasını istemek ;

– pazarda malları, işleri ve hizmetleri tanıtmak için kişisel verileri işlerken bir ön rıza koşulu ileri sürmek;

– kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayı geri çekmek;

– Operatörün kişisel verilerini işlerken yasa dışı eylemlerine veya eylemsizliğine karşı kişisel verilerin konularının veya mahkemede haklarının korunması için yetkili organa başvuru;

– yasaların sağladığı diğer hakları kullanmak için.

4.2. Kişisel verilerin konuları aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

– Operatöre kendiniz hakkında güvenilir veriler sağlayın;

– Operatörü kişisel verilerinin açıklığa kavuşturulması (güncellenmesi, değiştirilmesi) hakkında bilgilendirin.

4.3. İşletmeciye kendileri hakkında yanlış bilgi veren veya başka bir kişisel veri konusu hakkında, ikincisinin rızası olmadan bilgi veren kişiler, Rusya Federasyonu mevzuatına göre sorumludur.

 1. Operatör, Kullanıcının aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilir

5.1. Soyadı, adı, soyadı.

5.2. E-posta adresi.

5.3. Telefon numaraları.

5.4. Site ayrıca İnternet istatistik hizmetlerini (Yandex Metrika ve Google Analytics ve diğerleri) kullanarak ziyaretçiler hakkında (çerezler dahil) anonim veriler toplar ve işler.

5.5. Politika metninde ayrıca yer alan yukarıdaki veriler, Kişisel veriler genel konsepti ile birleştirilmiştir.

5.6. Irk, milliyet, siyasi görüş, dini veya felsefi inançlar, özel hayatla ilgili özel kategorilerdeki kişisel verilerin işlenmesi İşletmeci tarafından gerçekleştirilmez.

5.7. Sanatın 1. Bölümünde belirtilen özel kişisel veri kategorileri arasından dağıtılmasına izin verilen kişisel verilerin işlenmesi. Kişisel Veriler Kanunu’nun 10. maddesinde öngörülen yasaklar ve koşullara izin verilir. 10.1 Kişisel Veriler Kanunu.

5.8. Kullanıcının, dağıtımına izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayı, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin diğer izinlerden ayrı olarak verilir. Aynı zamanda, özellikle Art. Kişisel Veriler Kanunu’nun 10.1. Bu tür bir iznin içeriğine ilişkin gereksinimler, kişisel veri sahiplerinin haklarının korunması için yetkili organ tarafından belirlenir.

5.8.1 Dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine izin veren Kullanıcı, Operatöre doğrudan sağlar.

5.8.2 Operatör, Kullanıcının belirtilen onayının alındığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde, işleme koşulları, işlemeye ilişkin yasaklar ve koşullar hakkında bilgi yayınlamakla yükümlüdür. sınırsız sayıda kişiye ait kişisel verilerin dağıtılmasına izin verilir.

5.8.3 Kişisel verilerin konusu tarafından dağıtım için yetkilendirilen kişisel verilerin aktarımı (dağıtım, sağlama, erişim), kişisel veri konusunun talebi üzerine herhangi bir zamanda sonlandırılmalıdır. Bu gereklilik, kişisel verilerin konusunun soyadını, adını, soyadı (varsa), iletişim bilgilerini (telefon numarası, e-posta adresi veya posta adresi) ve ayrıca kişisel verilerin bir listesini, işlenmesini içermelidir. hangi fesih tabidir. Bu talepte belirtilen kişisel veriler yalnızca gönderildiği İşletmeci tarafından işlenebilir.

5.8.4 Dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rıza, İşletmecinin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu Politikanın 5.8.3 maddesinde belirtilen talebi aldığı andan itibaren sona erer.

 1. Kişisel veri işleme ilkeleri

6.1. Kişisel verilerin işlenmesi yasal ve adil bir temelde gerçekleştirilir.

6.2. Kişisel verilerin işlenmesi, belirli, önceden belirlenmiş ve meşru amaçlara ulaşılması ile sınırlıdır. Kişisel verilerin toplanma amaçlarıyla bağdaşmayan kişisel verilerin işlenmesine izin verilmez.

6.3. Birbiriyle bağdaşmayan amaçlarla işlenmesi gerçekleştirilen kişisel verileri içeren veri tabanlarının birleştirilmesine izin verilmez.

6.4. Yalnızca işlenme amaçlarını karşılayan kişisel veriler işlemeye tabidir.

6.5. İşlenen kişisel verilerin içeriği ve kapsamı, belirtilen işleme amaçlarına uygundur. İşlenen kişisel verilerin belirtilen işleme amaçlarıyla ilgili olarak fazlalığına izin verilmez.

6.6. Kişisel veriler işlenirken, kişisel verilerin doğruluğu, yeterliliği ve gerektiğinde kişisel verilerin işlenme amaçlarına uygunluğu sağlanır. Operatör, eksik veya yanlış verilerin kaldırılması veya açıklığa kavuşturulması için gerekli önlemleri alır ve/veya bunların benimsenmesini sağlar.

6.7. Kişisel verilerin depolanması, kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiğinden daha uzun olmayan, kişisel verilerin konusunu belirlemeye izin veren bir biçimde gerçekleştirilir, kişisel verilerin saklanması için süre federal yasa tarafından belirlenmemişse, bir anlaşma kişisel verilerin konusu bir taraf, lehdar veya garantördür. İşlenen kişisel veriler, federal yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, işleme hedeflerine ulaşıldığında veya bu hedeflere ulaşma ihtiyacının kaybolması durumunda imha edilir veya kişisellikten arındırılır.

 1. Kişisel veri işlemenin amaçları

7.1. Kullanıcının kişisel verilerini işleme amacı:

– e-posta göndererek Kullanıcıyı bilgilendirmek;

– medeni hukuk sözleşmelerinin sonuçlandırılması, yürütülmesi ve feshedilmesi;

– Kullanıcıya web sitesinde yer alan hizmetlere, bilgilere ve/veya materyallere erişim sağlama.

7.2. Operatör ayrıca Kullanıcıya yeni ürün ve hizmetler, özel teklifler ve çeşitli etkinlikler hakkında bildirim gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Operatöre [email protected] e-posta adresine “Yeni ürünler ve hizmetler ve özel teklifler hakkında bildirimlerin reddedilmesi” olarak işaretlenmiş bir e-posta göndererek bilgi mesajlarını almayı her zaman reddedebilir.

7.3. İnternet istatistik hizmetleri kullanılarak toplanan Kullanıcıların kişisel olmayan verileri, Kullanıcıların sitedeki eylemleri hakkında bilgi toplamak, sitenin ve içeriğinin kalitesini artırmak için kullanılır.

 1. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal gerekçeler

8.1. Kişisel verilerin İşletmeci tarafından işlenmesinin yasal dayanakları şunlardır:

– faaliyetlerinizle ilgili ilişkileri düzenleyen yasal işlemleri listeleyin, örneğin faaliyetleriniz bilgi teknolojisiyle, özellikle web sitelerinin oluşturulmasıyla ilgiliyse, burada “Bilgi, Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Koruması ” 07.27.2006 N 149-FZ;

– İşletmecinin yasal belgeleri;

– operatör ile kişisel verilerin konusu arasında yapılan anlaşmalar;

– federal yasalar, kişisel verilerin korunması alanındaki diğer düzenleyici yasal düzenlemeler;

– Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine, dağıtımına izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayı.

8.2. İşletmeci, Kullanıcının kişisel verilerini ancak Kullanıcı tarafından web sitesinde yer alan özel formlar aracılığıyla bağımsız olarak doldurulması ve/veya gönderilmesi veya İşletmeciye e-posta ile gönderilmesi halinde işler. Kullanıcı, uygun formları doldurarak ve/veya kişisel verilerini İşletmeciye göndererek bu Politikayı kabul etmiş olur.

8.3. Operatör, Kullanıcının tarayıcı ayarlarında izin veriliyorsa (çerezlerin kaydedilmesi ve JavaScript teknolojisinin kullanılması etkinse), Kullanıcı hakkında anonimleştirilmiş verileri işler.

8.4. Kişisel verilerin konusu, kişisel verilerinin sağlanmasına bağımsız olarak karar verir ve özgürce, kendi özgür iradesiyle ve kendi çıkarları doğrultusunda onay verir.

 1. Kişisel verilerin işlenmesi için koşullar

9.1. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin konusunun kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rızası ile gerçekleştirilir.

9.2. Kişisel verilerin işlenmesi, Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından işletmeciye verilen işlevlerin, yetkilerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Rusya Federasyonu’nun uluslararası bir antlaşması veya yasa tarafından öngörülen hedeflere ulaşmak için gereklidir.

9.3. Kişisel verilerin işlenmesi, Rusya Federasyonu’nun icra takibatına ilişkin mevzuatına uygun olarak, adaletin idaresi, adli bir işlemin, başka bir organın veya resmi görevlinin eyleminin icrası için gereklidir.

9.4. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin konusunun taraf veya lehdar veya garantör olduğu bir sözleşmenin ifası için ve ayrıca kişisel verilerin konusunun inisiyatifiyle bir sözleşmenin veya altında bir sözleşmenin akdedilmesi için gereklidir. kişisel verilerin konusu, yararlanıcı veya garantör olacaktır.

9.5. Kişisel verilerin işlenmesi, işletmecinin veya üçüncü tarafların hak ve meşru menfaatlerini kullanmak veya kişisel verilerin konusunun hak ve özgürlüklerini ihlal etmemek kaydıyla sosyal açıdan önemli hedeflere ulaşmak için gereklidir.

9.6. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin konusu tarafından veya talebi üzerine sağlanan sınırsız sayıda kişiye erişim (bundan böyle kamuya açık kişisel veriler olarak anılacaktır) gerçekleştirilir.

9.7. Federal yasa uyarınca yayına veya zorunlu ifşaya tabi kişisel verilerin işlenmesi.

 1. Kişisel verilerin toplanması, saklanması, aktarılması ve diğer türdeki işleme prosedürleri

İşletmeci tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliği, kişisel verilerin korunması alanında mevcut mevzuatın gerekliliklerine tam uyum için gerekli yasal, organizasyonel ve teknik önlemlerin uygulanmasıyla sağlanmaktadır.

10.1. Operatör, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve yetkisiz kişilerin kişisel verilerine erişimini engellemek için mümkün olan tüm önlemleri alır.

10.2. Kullanıcının kişisel verileri, yürürlükteki yasanın uygulanmasıyla ilgili durumlar veya kişisel verilerin konusu İşletmeciye yükümlülüklerini yerine getirmek için üçüncü bir tarafa veri aktarmaya izin vermiş olmadıkça, hiçbir koşulda üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. bir medeni hukuk sözleşmesi kapsamında.

10.3. Kişisel verilerde yanlışlıkların tespit edilmesi durumunda, Kullanıcı, İşletmeci’nin “Kişisel veriler güncelleniyor” olarak işaretlenmiş emrecavunt @gmail.com e-posta adresine İşletmeciye bir bildirim göndererek bunları bağımsız olarak güncelleyebilir.

10.4. Kişisel verilerin işlenme süresi, sözleşme veya yürürlükteki kanun tarafından farklı bir süre öngörülmediği sürece, kişisel verilerin toplanma amaçlarına ulaşılmasına göre belirlenir.

Kullanıcı, Operatöre e-posta yoluyla Operatörün emrecavunt @gmail.com e-posta adresine “Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayın geri çekilmesi” şeklinde bir bildirim göndererek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını istediği zaman geri çekebilir. veri.”

10.5. Ödeme sistemleri, iletişim araçları ve diğer hizmet sağlayıcılar dahil olmak üzere üçüncü taraf hizmetler tarafından toplanan tüm bilgiler, bu kişiler (Operatörler) tarafından Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasına uygun olarak saklanır ve işlenir. Kişisel verilerin konusu ve / veya Kullanıcı, belirtilen belgeleri zamanında bağımsız olarak tanımakla yükümlüdür. Operatör, bu maddede belirtilen hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere üçüncü tarafların eylemlerinden sorumlu değildir.

10.6. Kişisel verilerin öznesi tarafından aktarımına (erişim sağlanması hariç) ve ayrıca dağıtılmasına izin verilen kişisel verilerin işlenmesine veya işlenmesine (erişim sağlanması hariç) ilişkin yasaklar, kişisel verilerin işlenmesi hallerinde uygulanmaz. devlet, kamu ve RF yasalarıyla belirlenen diğer kamu çıkarları için.

10.7. Operatör, kişisel verileri işlerken kişisel verilerin gizliliğini sağlar.

10.8. Operatör, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiğinden daha uzun olmayan, kişisel verilerin konusunu belirlemeye izin veren bir biçimde saklar, eğer kişisel verilerin saklanma süresi federal yasa tarafından belirlenmediyse, konusunun bir anlaşma olduğu bir anlaşma. kişisel veriler bir taraf, lehdar veya garantördür.

10.9. Kişisel verilerin işlenmesinin sona erdirilmesinin koşulu, kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi, kişisel verilerin konusunun rızasının süresinin dolması veya kişisel veri sahibinin rızasının geri çekilmesi ve ayrıca kişisel verilerin sahibinin kimliğinin tespit edilmesi olabilir. kişisel verilerin yasa dışı işlenmesi.

 1. Operatör tarafından alınan kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemlerin listesi

11.1. Operatör, kişisel verileri toplar, kaydeder, sistematik hale getirir, biriktirir, depolar, netleştirir (güncellemeler, değişiklikler), çıkarır, kullanır, aktarır (dağıtır, sağlar, erişim sağlar), kişisellikten arındırır, bloke eder, siler ve yok eder.

11.2. Operatör, alınan bilgilerin bilgi ve telekomünikasyon ağları aracılığıyla veya bunlar olmadan alınması ve / veya iletilmesiyle kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesini gerçekleştirir.

 1. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı

12.1. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımının başlamasından önce, operatör, kişisel verileri topraklarına aktarmayı planladığı yabancı devletin, kişisel verilerin konularının haklarının güvenilir bir şekilde korunmasını sağladığından emin olmakla yükümlüdür.

12.2. Yukarıdaki gereklilikleri karşılamayan yabancı devletlerin topraklarında kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı, yalnızca kişisel verilerin konusunun kişisel verilerinin sınır ötesi aktarımına yazılı bir rızası olması durumunda gerçekleştirilebilir ve / veya kişisel verilerin konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin akdedilmesi.

 1. Gizlilik Politikası

Operatör ve kişisel verilere erişim elde eden diğer kişiler, federal yasa tarafından aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerin konusunun rızası olmadan üçüncü taraflara ifşa etmemek ve kişisel verileri dağıtmamakla yükümlüdür.

 1. Son Hükümler

14.1. Kullanıcı, Operatör ile [email protected] e-postası aracılığıyla iletişime geçerek, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili ilgilendiği konular hakkında açıklama alabilir.

14.2. Bu belge, İşletmeci tarafından kişisel veri işleme politikasındaki herhangi bir değişikliği yansıtacaktır. Politika, yeni bir sürümle değiştirilene kadar süresiz olarak geçerlidir.